HDGO smjernice
Smjernice su koncizni i sažeti dokumenti koji osiguravaju specifične praktične preporuke u odabranim temama kliničkog rada, a nastaju pod okriljem Povjerenstva za izradu smjernice HDGO.
Ove smjernice definiraju standardne postupke kao edukacijsku pomoć za ginekologe i opstetričare.

Prava Pacijenata

Svi ljudi rađaju se slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima, obdareni razumom i sviješću, a poštivanjem ljudskog dostojanstva kao temeljnog obilježja čovjeka otvoren je put ljudskim pravima.

Veliki napredak u znanosti na području medicine otvara mogućnosti za cijeli niz novih medicinskih postupaka na dobrobit čovjeka pojedinca i čovječanstva u cjelini, ali istodobno u sebi krije i moguću opasnost od posljedica pojedinih dostignuća. Uzimajući u obzir i potencijalne i stvarne rizike shvatilo se da je nužno zakonodavnim oblicima osigurati i zaštititi prava pojedinca pri korištenju zdravstvene zaštite.

Deklaracija o promicanju prava pacijenata u Europi uređuje ljudska prava i vrijednosti u zdravstvu. Prema Deklaraciji svatko ima pravo da ga se poštuje kao ljudsko biće, svatko ima pravo na očuvanje fizičkog i mentalnog integriteta i zaštitu svoje osobnosti, svatko ima pravo na poštivanje svojih moralnih i kulturnih vrijednosti te vjerskih i filozofskih uvjerenja jednako kao i na najveću moguću zaštitu svoga zdravlja.

U Republici Hrvatskoj pravo na zdravlje je ustavna kategorija za sve građane, a prava građana u ostvarivanju zdravstvene zaštite do sada su bila regulirana segmentalno pojedinim odredbama u nekoliko zakona. Kao potpisnici Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskoga bića u pogledu primjene biologije i medicine, obvezali smo se na uređenje našega zako-nodavstva u smislu omogućavanja primjene odredbi Konvencije. Radi usklađenja s odrednicama Konvencije i uređenja zaštite i promicanja prava pacijenata u Republici Hrvatskoj, donesen je Zakon o zaštititi prava pacijenata.

Zakon uređuje visoke moralne, etičke i građanske norme ponašanja i korisnika i davatelja zdravstvenih usluga. Uz već priznata prava građana u ostvarivanju zdravstvene zaštite utemeljena na odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prvi put se uvodi i pravo na tzv. »drugo mišljenje« te definira kontrolni mehanizam poštivanja prava pacijenata osnivanjem posebnih povjerenstava na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Zakon o zaštiti prava pacijenata
pdf 477 kB
Čikeš N, Crnogorac A, Cujzek I, Cvečić A. Prava pacijenata
pps 158 kB
Turković K, Pravni fakultet Zagreb Informirani pristanak
pps 799 kB
Turković K, Pravni fakultet Zagreb Prava pacijenata: mit ili realnost
pps 518 kB