Registracija novog korisnika

Suglasan/suglasna sam da su svi moji dani osobni podatci, dani u svrhu pravovremenog i sveobuhvatnog primanja podataka vezanih za stručne medicinske te ostale teme objavljene na HDGO portalu te se mogu samo u tu svrhu prikupljati i dalje obrađivati i koristiti, sve sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Osnovni podaci
Titula
Znanstveni stupanj
* Prezime
 
* Ime
 
Spol
OIB
 
* Lozinka
 
Ostali podaci
Godina rođenja
* Email
 
Zanimanje
Uža specijalnost
Područje zdravstvene zaštite
Adresa (posao): ulica i broj
Adresa (posao): pošt. broj i mjesto
Adresa (privatno): ulica i broj
Adresa (privatno): pošt. broj i mjesto
Telefon

Odlukom Skupštine HDGO od 16.svibnja 2009. godine, svaki član Hrvatske liječničke komore na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije kao i nakon položenog stručnog specijalističkog ispita, po svojoj želji i bez naknade za upisninu može postati članom HDGO nakon podnošenja prijave za članstvo i plaćanjem članarine.

Utvrđena visina članarine jednaka je za liječnike ginekologe u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, te liječnike ginekologe u privatnoj praksi i iznosi 100,00 kuna godišnje, za umirovljene ginekologe iznosi 40,00 kuna godišnje, a uplaćuje se putem uplatnice na žiro račun HDGO:

Naziv: Hrvatski liječniČki zbor – HDGO, Šubićeva 9, 10000 Zagreb
Žiro račun broj: 2360000-1101214818 / poziv na broj 268-9.