Teritorijalna mreža
Temeljni ciljevi ginekološke službe obuhvaćaju ne samo zdravstvenu skrb o bolesnicama, već i promicanje zdravijeg načina života, smanjenje i otklanjanje rizika koji se mogu spriječiti,
te poboljšanje kvalitete života kronično oboljelih pacijentica.

Klinička Bolnica Sveti Duh

Klinička bolnica "Sveti Duh" jedina je klinička bolnica u vlasništvu Grada Zagreba. Bolnica je smještena na adresi Sveti Duh 64. Od svih bolnica u Republici Hrvatskoj Klinička bolnica "Sveti Duh" je najstarija. Počela je s radom 1804. godine, pod imenom Bolnica Milosrdne Braće, a od 1918. godine kao Zakladna bolnica. Ima neprekinutu 205-godišnju tradiciju.

Danas Bolnica sudjeluje u mreži zdravstvene zaštite, s 500 bolesničkih kreveta za odrasle i sa 70 kreveta za novorođenčad, te s ukupnim kapacitetima specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike, koju čini oko 120 ambulanti i dijagnostičkih službi. Ukupne kapacitete stacionarne i specijalističke ambulantne zdravstvene zaštite Bolnica ugovara s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje čime je uključena u hitno i redovito zbrinjavanje oko 250 000 građana Republike Hrvatske, u skladu s važećim standardima, normativima i pravilima zdravstvene struke.

Bolnica je organizirana kao jedinstvena tehnološka cjelina koju čini 9 stacionarnih djelatnosti i 16 specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih djelatnosti organiziranih u 4 klinike i 10 zavoda. Klinike i zavodi Bolnice nominalno su organizirani sukladno važećoj nomenklaturi djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike.

Klinička bolnica "Sveti Duh" u statusu je punopravne članice CARNet-a u sustavu znanosti i visoke naobrazbe i dodatna CARNet lokacija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a s klinikama, zavodima i referalnim centrima nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te, u okviru međunarodne suradnje, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Ginekološki odjel, ali bez porodništva je postojao još u Zakladnoj bolnici na početku Ilice, na uglu trga "Harmice" (kasnije Trg Bana Jelačića). Bolnica se 1930. godine seli u Gradsku ubožnicu na sv. Duhu, a 1942. godine dobiva Odjel ginekologije i porodništva preseljenjem u novoizgrađeno moderno zdanje na Rebru. Zakladna bolnica prestaje postojati 1946. godine, te se ukida ginekološko-porodnički odjel, dok se drugi odjeli Zakladne bolnice "vraćaju" u zgradu na sv. Duhu.

Ginekološki odjel na novoj-staroj lokaciji na sv. Duhu se otvara 1956. godine, kao odjel zatvorenog tipa (za zatvorenice), a svoj procvat doživljava osamdesetih godina prošlog stoljeća kada se organiziraju sve kliničke djelatnosti, a odjel postaje Klinikom za ginekologiju i perinatologiju.

Predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo
doc.dr.sc. Berivoj Mišković, prim. dr.med.

e-mail: kgp@obsd.hr
telefon: 01/3712293

Glavna sestra Klinike za ginekologiju i porodništvo
Dolores Štefančić, VMS
telefon: 01/3712311

Tajnica Klinike za ginekologiju i porodništvo
Smiljka Mačvanin
telefon: 01/3712317