Portal Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju logo

Neželjeni Fetocid Uslijed Transplacentarnog Prijelaza Dasatiniba

Kronična mijeloična leukemija (KML) je mijeloproliferativna bolest koja nastaje kao posljedica klonalne proliferacije pluripotentne matične stanice s posljedičnom hiperplazijom stanica hemocitopoeze o koštanoj srži i povećanjem broja stanica u perifernoj krvi.

Kronična mijeloproliferativna bolest uključuje četiri entiteta, a jedan od njih je KML.

To je neoplastična bolest pluripotentne matične stanice koja pretežno zahvaća granulocitnu lozu.

Javlja se u odraslih osoba, u oko 10% žena reproduktivne dobi.

U više od 90% pacijenata može se dokazati translokacija t(9;22), tijekom koje nastaje skraćeni kromosom 22, poznatiji pod nazivom "Philadelphia" kromosom (op.I.M.). Liječenje se temelji na primjeni inhibitora tirozin kinaze poput: imatiniba, dasatiniba ili nilotiniba. Nedovoljno je podataka o mogućim utjecajima takve terapije na embrij/fetus i o potencijalnom teratogenom efektu.

Berveiller i suradnici su opisali slučaj 23-godišnje pacijentice kojoj je u vrijeme započinjanja liječenja dasatinabom zbog KML-a bila dijagnosticirana trudnoća u trajanju od 7 tjedana amenoreje.

U 16. tjednu trudnoće dijagnosticiran je težak fetalni hidrops. S obzirom na infaustnu prognozu ploda, opstretički tim se u suradnji sa trudnicom odlučio za prekid trudnoće. Koncentracija dasatiniba u plazmi majke iznosila je 4 ng/ml. Kariogram ploda bio je uredan.

Autori prikaza ove bolesnice smatraju da je to prvi dokumentirani slučaj transplacentarnog prijelaza dasatiniba i njegove dokazane fetalne hematološke toksičnosti: leukopenije i trombocitopenije, edema, ascitesa i pleuralne efuzije; kao poznatih i već opisanih nuspojava lijeka u odraslih osoba. Ovaj slučaj nedvojbeno propituje sigurnost primjene dasatiniba u trudnoći.

Anti-Cancer Drugs 2012 Mar

:: Ingrid Marton, dr.med. :: Liječničke Novine 2012 :: 3.9.2012.